I. Úvodní ustanovení

Tyto PRAVIDLA OBSAHU upravují pravidla nahrávání obsahu a pravidla chování uživatelů na webové stránce www.swingersextasy.cz (dále i jen „WEB“).

II. Pravidla osobního popisku

Osobním popiskem se rozumí popis uživatele webu, který se zobrazuje v uživatelském profilu. V popisku je zakázáno: urážet nebo napadat jednotlivce, skupiny, etnika a vyjadřovat nenávist jakýmkoliv způsobem, iniciovat nebo podněcovat témata, která jsou v rozporu se zákonem, prodávat, poptávat či zprostředkovat nelegální nebo regulované zboží včetně případných návodu či pomoci , odkazovat na jiné webové stránky, jednat podvodně nebo uvádět nepravdivé informace, nebo informace zavádějící, nebo informace, které mohu vyvolat omyl, porušovat zákon o duševním vlastnictví a s tím související autorská práva, uvádět jakékoliv kontaktní údaje (nevztahuje se na soukromou, neveřejnou interakci, příp. na výslovně povolené sekce na webu). Pravidla osobního popisku, není-li řečeno jinak, se přiměřeně vztahují také na popisek veškerého obsahu vytvořeného na webu a dalšího obdobného obsahu, a také přiměřeně na komunikaci mezi uživateli.

III. Pravidla profilové fotografie

Profilovou a úvodní fotografií se rozumí fotografie definující uživatele v uživatelském profilu. Je zakázáno jako profilové fotografie používat fotografie dětí nebo osob mladších 18 let nebo vyvolávající dojem, že se jedná o děti, a to i v případě avatarů, kreseb, anime a dalších obdobných kategorií, se zvířaty, která svým vyobrazením odporují veřejnému pořádku a morálce, vyobrazující zejména, nikoli však výlučně násilí, krev, drogy, nenávistná gesta a symboly hanobící lidskou rasu nebo jinak odporující veřejnému pořádku, jiných osob, zejména veřejně známých osobností, stažené z internetu nebo jiného veřejně dostupného zdroje. Použitím profilové fotografie a úvodní fotografie, osoba jež tyto fotografie prohlašuje, že je oprávněna k jejich publikaci a má k nim autorská či jiná obdobná práva, a nahrává je, nebo publikuje v souladu s právním řádem České republiky a zároveň v souladu právním řádem lokality, kde se fyzicky zdržuje v okamžiku nahrávání obsahu

IV. Pravidla vytváření alba a jeho obsahu

Album musí být zaměřeno na erotiku, akty, swingers, naturistiku, wellness a související témata. Je striktně zakázáno nahrávat obsah bez vědomí osob, které se v obsahu vyskytují a osoba pod jejímž, profilem je obsah nahrán či publikován, tímto nahráním či publikováním prohlašuje, že má autorská či jiná obdobná práva k obsahu, a nahrává ho nebo publikuje v souladu s právním řádem České republiky a zároveň právním řádem lokality, kde se fyzicky zdržuje v okamžiku nahrávání obsahu. Pro optimální výkon profilu je doporučeno nahrát jednu až dvacet fotografií do alba, přičemž maximální povolená velikost jedné fotografie je 1 MB. Je zakázáno nahrávat jakýkoliv obsah s vodoznakem, nebo jakýmkoliv jiným textem či informací libovolné formě. Fotografie a videa musí být originální, nikoli reprodukovaná či jinak převzatá. Fotografie nesmí zachycovat, a to přímo ani nepřímo, či jakoukoliv jinou formou vizuální obsah, jehož vyobrazování je zákonem zakázáno, nebo takový obsah, který svou povahou může působit zavádějícím dojmem nebo evokovat ilegální látky či zákonem zakázané jednání, či může vyvolat omyl.

V. Pravidla příspěvků webu

Obsah příspěvku na webu nesmí odporovat zákonům České republiky a pravidlům webu.Je striktně zakázáno v příspěvcích kohokoli urážet nebo diskriminovat, podněcovat násilí, konflikt,zločin, přečin, přestupek, propagovat, prodávat, poptávat nebo zprostředkovat zákonem zakázané látky a výrobky, zesměšňovat nebo systematicky obtěžovat ostatní uživatele, porušovat osobnostní práva třetích osob zveřejňovat jakékoliv kontaktní údaje. Příspěvky nelze využívat ke sdělování bankovního spojení, k vyhlašování veřejných sbírek a obdobných výzev.

VII. Prohlášení o odpovědnosti

Provozovatel dále prohlašuje, že názory kterýchkoli osob vyjádřené na webu nemusí být v souladu s postojem a názory provozovatele, a nelze je tedy považovat žádným způsobem za názory provozovatele. Provozovatel dále prohlašuje, že i přes veškerou snahu a nezbytnou péči není možné monitorovat veškerou komunikaci uživatelů na webu.

Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů na webu, zejména za aktivitu odporující zákonu, ochraně práv třetích osob, autorskému zákonu a ochraně soukromí a osobních údajů.

Provozovatel má právomonitorovat veškero komunikaci, texty a další obsah, který se na webu zveřejňuje nebo posílá mezi uživateli, a to za účelem zajištění bezpečnosti a dodržování pravidel webu.

Provozovatel má právo zrušit či smazat libovolný obsah, příspěvek, text včetně účtu uživatele a to na v případě porušení zákona, dobrých mravů, pravidel platných na webu nebo dle svého odůvodněného rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje tyto Pravidla obsahu jednostranně měnit a to svým jednostranným prohlášením.

Vstup možný pouze osobám starší 18-ti let. Kliknutím na tlačítko "VSTOUPIT" udělujete souhlas, že vstupujete na stránky se sexuálním obsahem, které nejsou vhodné pro nezletilé osoby.
Web Analytics